یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

Classes Timetable

Reduce stress, regain focus, better day. Sculpt your ideal body, free your true self.
[tt_timetable event=”,bikram-yoga,body-balance,yoga” event_category=”” hour_category=”” columns=”” filter_style=”tabs” show_end_hour=”1″ event_layout=”5″ hide_empty=”1″ row_height=”30″ row1_color=”#ffffff” row2_color=”#fdfcfb” font=”Open Sans:600″ font_subset=””]