یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

Timetable for WordPress

Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
[tt_timetable event=’body-building,boxing,cardio-fitness,crossfit,open-gym,zumba’ columns=’sunday,monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday’ time_format=’g:i a’ export_to_pdf_button=’1′ show_booking_button=’always’ show_available_slots=’always’ event_description_responsive=’description-1-and-description-2′]