یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

Timetable for WordPress sample 5

Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
[tt_timetable event=’body-building,boxing,cardio-fitness,crossfit,open-gym,zumba’ columns=’monday,tuesday,wednesday,thursday,friday,saturday,sunday’ show_end_hour=’1′ event_layout=’3′ generate_pdf_bg_color=’496EBB’ generate_pdf_hover_bg_color=’42B3E5′ box_bg_color=’3156A3′ box_hover_bg_color=’42B3E5′ box_hours_txt_color=’A6C3FF’ filter_color=’3156A3′ disable_event_url=’1′ text_align=’left’ export_to_pdf_button=’1′]