یوگا ورزشی جسمی و ذهنی (فکری) می‌باشد که در شبه قارهٔ هند و توسط هندوها به وجود آمده‌است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقاً چگونه بوجود آمده کمابیش ناممکن است. چرا که تاریخ شکل‌گیری یوگا به سالهای بسیار دور برمی گردد.

Timetable for WordPress sample 3

Example 1Example 2Example 3Example 4Example 5
[tt_timetable event=’power-fitness,martial-arts,body-works’ columns=’monday,tuesday,wednesday,thursday,saturday’ filter_style=’tabs’ time_format=’g.i a’ hide_hours_column=’1′ event_layout=’3′ box_bg_color=’2B363D’ box_hover_bg_color=’A13230′ filter_color=’D74340′ hide_empty=’1′ text_align=’left’ show_booking_button=’on_hover’ show_available_slots=’always’]